ایا تاسو غواړئ د روټر وسیله اضافه کړئ؟

روټر: د میاشتې 16.66$ امریکایي ډالر